Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

MR – OR

Welkom op de site van de MR en OR

Medezeggenschapsraad

Aan basisschool Maria is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden die de belangen behartigen van de ouders, de kinderen en het personeel binnen de school. De MR is een gelijkwaardige gesprekspartner van de directie en kan meepraten, meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie van de school.

Naast een MR per school moet ieder bestuur met meer scholen (in ons geval VERDI) een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instellen. Deze GMR bespreekt zaken van algemeen belang met de algemeen directeur. Beiden raden zijn wettelijk verplicht.

Taken en bevoegdheden.

In de Wet medezeggenschap op scholen is vastgelegd welke bevoegdheden de MR en de GMR hebben en welke informatie zij behoren te krijgen van de directie of het bestuur. De MR heeft 3 rechten:

· Het instemmingsrecht (de directie moet instemming krijgen van de MR)

· Het adviesrecht (de directie vraagt advies van de MR)

· Het initiatiefrecht (de MR kan zelf met voorstellen komen)

In het overleg met de directie wordt het schoolbeleid en de bijbehorende beleidsplannen besproken. Dit kan betrekking hebben op verschillende gebieden, zoals de besteding van de middelen die de school ontvangt (Lumpsum), het schoolplan, de kwaliteit van het onderwijs, de voor- en naschoolse opvang, veiligheid op en rond school, de organisatiestructuur en het personeelsbeleid.

Communicatie.

De MR informeert alle betrokkenen bij de school schriftelijk over zijn werkzaamheden door middel van het publiceren van de notulen en een jaarverslag op de website van de Mariaschool.

Als u een MR-lid wilt spreken kunt u ons opbellen of aanspreken op het schoolplein. U kunt ons echter ook per email bereiken via de site. Het emailadres is: mrma@verdi.nl

De MR bestaat uit 6 leden waarvan de helft uit de personeelsgeleding en de andere helft uit de oudergeleding afkomstig is. De vergaderingen van de MR staan open voor toehoorders.

Het verschil tussen MR en OR.

De ouderraad (OR) heeft geen wettelijke status of taken. In de ouderraad zitten de gekozen vertegenwoordigers van de ouders. Daar waar de MR zich met name richt op het beleid binnen de school, richt de ouderraad zich primair op activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat.

Relevante websites.

Wet medezeggenschap op scholen: Informatie over de bevoegdheden van de MR en welke informatie zij hoort te krijgen van de directie of het schoolbestuur.

https://www.infowms.nl/ : Informatie over de ‘Wet Medezeggenschap op scholen”.

Contact

U kunt contact opnemen met de MR leden via onderstaand e-mailadres:

mrma@verdi.nl

Notulen MR vergadering 1- 2022-2023

Notulen MR vergadering 2- 2022-2023

Notulen MR vergadering 3- 2022-2023

Notulen MR vergadering 4- 2022-2023

Notulen MR vergadering 5- 2022-2023

Notulen MR vergadering 6- 2022-2023

Notulen MR vergadering 1- 2023-2024

Notulen MR vergadering 2- 2023-2024

Notulen MR vergadering 3- 2023-2024

Notulen MR vergadering 4- 2023-2024

Notulen MR vergadering 5-2023-2024

 

 

Ouderraad

De ouderraad (OR) van de Mariaschool bestaat uit ouders en overlegt ongeveer 5 maal per jaar waarbij ook een leerkracht van de school aanwezig is.

Taken ouderraad

De ouderraad biedt hulp bij allerlei activiteiten die in en rondom school plaatsvinden. Zij is vooral ondersteunend aan het team en fungeert als aanspreekpunt voor ouders.

Samen met leerkrachten regelt de OR bijzondere activiteiten; zoals koningspelen, kerstviering, carnaval, afscheidsavond groep 8 en nog veel meer. De OR leden zijn verdeeld over de verschillende activiteiten en zitten samen met leerkrachten en enkele hulpouders in de organisatie van een van deze activiteiten.

De OR is ook graag een luisterend oor voor alle ouders m.b.t. praktische schoolzaken.

Financiën

Per kind wordt jaarlijks een ouderbijdrage door Verdi aan de OR toegekend.

Dit bedrag wordt besteed aan de diverse activiteiten; thema-versieringen, decembercadeaus, de buikschuifbaan op de laatste dag van groep 8 e.d. Jaarlijks legt het de bestuur van de ouderraad een financiële verantwoording af, mede aan de MR, welke toegankelijk is voor alle ouders.

Jaarlijks aanmeldformulier activiteiten

De ouderraad houdt jaarlijks, aan het einde van het schooljaar, een digitale inventarisatie waarop ouders aan kunnen geven welke bijdrage zij in de loop van het komende schooljaar willen en kunnen leveren. U kunt daarbij denken aan hulp bij een activiteit, biebouder of aanmelding voor klassenouder.

Klassenouders

Elk schooljaar worden er voor elke groep twee klassenouders aangesteld. Klassenouders zorgen o.a. voor voldoende hulpouders voor bepaalde (buitenschoolse) activiteiten wanneer hulp van ouders wenselijk is. De klassenouder hoeft niet zelf degene te zijn die de helpende hand biedt. Zij regelt dat er ouders zijn die helpen.

OR-leden van de Mariaschool 2023-204

Mark Verkuijlen

Ilse van Dooren

Meijke de Greeff

Tineke de Groot

Mariska Smits

Elise van Driel

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, spreek dan een van de OR-leden aan.

Een mail sturen kan ook: orma@verdi.nl